This site uses cookies to provide services, personalize ads, and analyze traffic. By using this site you agree. More informations
 1. ITINERARY
  0
 2. EN
 3. CZK   kč
 4. Services
 5. Fleet
 6. Cities
 7. Faq
 8. Blog
 9. About
 10. Career
 11. Become a partner
 12. Terms and Conditions
 13. Privacy policy

Terms and Conditions

Upozorňujeme, že pouze originální české znění Smluvních podmínek je právně závazné a ostatní překlady jsou poskytovány pouze pro pohodlí našich nečesky hovořících zákazníků.

 

Osnova:

1. OBECNĚ

2. SMLUVNÍ VZTAHY 

3. POŽADAVKY NA REGISTRACI RAPP

4. CESTOVNÍ SLUŽBY A JEJICH TŘÍDY, PODMÍNKY

5. PLATBY A POPLATKY

6. ODPOVĚDNOST

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 

1. OBECNĚ

Revocars - Je obchodní název firmy Václav Kučaba se sídlem Tisová 981/7 Karlovy Vary, která umožňuje svým Uživatelům rezervovat cestovní služby, prostřednictvím své on-line logistické platformy, či mobilní aplikace (dále jen “RAPP”), nebo prostřednictvím asociace s dalšími Zprostředkovateli.

Uživatel - Uživatelem se rozumí osoba nebo společnost, zaregistrovaná v RAPP, využívající cestovní služby na základě objednávky přes RAPP nebo na základě smlouvy.

Zprostředkovatel - je třetí strana, která zprostředkovala prodej služby, nebo prodala nárok na zprostředkování cestovní služby společnosti Revocars.

Poskytovatel - Je společnost vykonávající koncovou službu v kvalitách vyžadovaných společností Revocars. Poskytovatel je pouze taková osoba nebo společnost oprávněná provozovat činnost na základě příslušné živnosti, koncese, oprávnění nebo povolení konkrétní země. 

Společnost Revocars poskytuje pouze zprostředkování služeb mezi Uživatelem a Poskytovatelem, nikoliv realizaci samotné cestovní služby.

Tyto smluvní podmínky (dále jen "Podmínky") jsou součástí každé dohody mezi Revocars a Uživatelem. Dále podrobně definují cestovní služby, které jsou objednány prostřednictvím RAPP mezi Zákazníkem a Poskytovatelem. 

Odchylky obchodních podmínek jiných Zprostředkovatelů a Revocars a to i v případě potvrzovacích dopisů se tímto nepřipouštějí, pokud společnost Revocars písemně neuvedla jinak.

 

2. SMLUVNÍ VZTAHY

Společnost Revocars nabízí pouze cestovní služby, které jsou dostupné v RAPP. Společnost Revocars pouze zajišťuje uživateli nárok na cestovní službu přes Poskytovatele nezávislou na společnosti Revocars.

Společnost Revocars proto uzavřela s Poskytovatelem vlastní potřebná ujednání, která poskytuje uživateli nárok požadovat cestovní služby a další nároky přímo od Poskytovatele.

2.1. VZNIK SMLOUVY
Uživatel odesláním vyplněného rezervačního formuláře prostřednictvím RAPP, telefonicky či e-mailem předkládá společnosti Revocars nabídku na uzavření smlouvy. Cílem této smlouvy je uspořádání cestovní služby, aby vyhovělo požadavku Uživatele.

Společnost Revocars dále pošle Uživateli e-mail s potvrzením o přijetí podrobností pro cestovní službu, která má být uspořádána. Tímto společnost Revocars potvrzuje pouze přijetí žádosti uživatele o poskytnutí služby.

Smlouva o zprostředkování cestovních služeb (dále jen “Smlouva”) mezi společností Revocars a Uživatelem nabývá účinnosti pouze samostatným prohlášením ("Potvrzení rezervace") společností Revocars na e-mail. Samotný uživatel je pak oprávněn požadovat cestovatelské služby přímo od Poskytovatele a také další nároky přímo vůči Poskytovateli.

 

2.2. ZÁNIK SMLOUVY
Smlouva mezi Revocars a Uživatelem bude ukončena, jakmile dojde k provedení objednaných služeb a úhradou těchto služeb ze strany Uživatele.

 

3. POŽADAVKY NA REGISTRACI PRO POUŽITÍ RAPP

Použití RAPP je podmíněno registrací Uživatele. Uživatel se zavazuje, že veškeré uvedené informace, které oni nebo jiná osoba jménem společnosti poskytli, budou úplné a přesné. Registrace pomocí automatizovaných metod je zakázána.

Zpracování a ochrana osobních údajů, které Uživatel Revocars poskytl, jako fyzická osoba se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a především dle evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR). Zásady ochrany osobních údajů tvoří neoddělitelnou součást Podmínek a naleznete je na na stránce Cookies. Potvrzením objednávky potvrzujete, že se s nimi Uživatel seznámil a souhlasí s nimi.

 

4. CESTOVNÍ SLUŽBY A JEJICH TŘÍDY, PODMÍNKY 

Revocars nabízí řadu předpřipravených nebo individuálních služeb, které je možné dále rozšiřovat.

4.1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

4.1.1. Transfer
Cena Transferu se počítá automaticky na základě vzdálenosti z místa vyzvednutí A do destinace B a je určena předem.
4.1.2. Hodinové pronájmy s řidičem
Minimální doba pronájmu je 2 hodiny. U hodinových pronájmů musí cesta vždy skončit ve stejném městě jako bylo místo vyzvednutí. Služba má stanovený maximální nájezd km za jednu hodinu pronájmu, který je specifický dle města, kde je služba uskutečňována. Služba začíná vždy ve zvolené době a místě vyzvednutí bez ohledu na to, zda zákazník bude opožděn nebo se vůbec neukáže.
4.1.3. Výlety
Výlet je předvolená služba dostupná pouze z vybraných měst nebo individuální služba vytvořená na přání zákazníka. Cena je určena v závislosti na vzdálenosti z místa vyzvednutí a čekací době na místě. 
4.1.4. Exkurze
Exkurze je jedinečná pěší služba s individuálním průvodcem, dostupná pouze v konkrétním městě a za pevně stanovenou cenu.

Jakékoliv odchylky výše uvedeného na přání Uživatele od původně objednaného může mít za následek použití poplatků dle odstavce 5.

 

4.2. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY A EXTRAS
K několika vybraným službám má Uživatel možnost přidat ke službě další doplňkové služby a věci

4.2.1. Driver support
Služba poskytovaná Poskytovatelem. Asistuje Uživateli např. při nákupu většího počtu zboží, případně vyžaduje asistenci v případě postižení atp. 
4.2.2. Průvodce
Průvodce je nabízen ke službě hodinový pronájem jako ideální řešení pro projíždku městem spolu s historickým výkladem.
4.2.3. Fotograf
Fotografa je možno objednat ke službě výlet, kdy Uživatel dostane do 5 dnů profesionální fotografie v počtu, který je stanoven dle objednaného balíčku.
4.2.4. Extras
Jsou věci, které je možné přiobjednat ke všem službám, mimo Exkurze. Uživatel má na výběr z několika druhů nápojů, květin atp v různých cenách.

 

4.3. TŘÍDY DOPRAVÍCH PROSTŘEDKŮ
U služeb, kde je nutnost užítí dopravních prostředků, může Uživatel vybírat mezi různými třídami, v závislosti na dostupnosti v konkrétním městě. 

4.3.1. Classic
4.3.2. Business 
4.3.3. Business VAN
4.3.4. Premium
4.3.5. Jiné..

Obrázky zobrazované v RAPP u jednotlivých tříd jsou pouze ilustrativní příklady a nejsou spojeny s právem na konkrétní model vozidla v dané třídě. Zvláště na základě modelové nejednotnosti výrobců v různých regionech je často možné narazit na rozdíly.

Pro lepší představu Uživatele  je u každé třídy uvedeno několik typů vozidel, které může daná třída obsahovat.

V závislosti na dostupnosti dopravních prostředků, může být automaticky proveden upgrade z nižší třídy na vyšší třídu vozidel bez jakýchkoliv dalších doplatků pro Uživatele.

 

4.4. BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY SLUŽEB

4.4.1. Informace o počtu pasažérů a zavazadel
Každá osoba (tj. i dítě) musí mít své vlastní sedadlo, zavazadla jsou z důvodu bezpečnosti přepravována pouze v prostoru zavazadelníku. Maximální počet pasažérů a zavazadel určených pro konkrétní dopravní prostředek je odhad založený na faktorech, jako je velikost a hmotnost osob nebo zavazadel. Poskytovatel může odmítnout přepravu Uživatele nebo zavazadel, pokud shledá, že ohrožují bezpečnost.
4.4.2. Zavazadla, domácí zvířata
V ceně uvedené v potvrzení služby je obsažen maximální počet kusů zavazadel. Tento maximální počet je uveden u jednotlivého dopravního prostředku. Nadbytečná a objemná zavazadla nebo přeprava domácích zvířat, která nebyla uvedena v poznámce služby, může vést k udělení dodatečných příplatků dle odstavce 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout přepravu zavazadel nebo zvířat neuvedených v poznámce služby. To platí i pro zvířata, která nejsou přepravována v uzavřené a vhodné přepravní krabici.
4.4.3. Doprava dětí
V závislosti na dodržování zákonů jednotlivých zemí, je povinností Uživatele oznámit správný počet a věk nebo váhu dětí specifikováním do poznámky služby, za účelem zajištění správného typu dětské sedačky.
4.4.4. Prevence
Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout přepravu, jestliže Uživatel dle odstavců výše oznámil nesprávně nebo neoznámil vůbec požadavek v poznámce služby. Pokud v důsledku toho není přeprava možná, nemá to vliv na platbu Uživatele.

 

4.5. ZPOŽDĚNÍ
Výjimečné situace, jako jsou například úpravy ze strany řízení letového provozu, zpoždění dopravních společností (aerolinek / lodních společností atd.) extrémní povětrnostní podmínky atd., mohou být kompenzovány pouze v omezeném rozsahu. Uživatelé v takových případech musí přijmout delší čekací lhůty nebo zrušení služby v případě výrazného časového rozdílu od času vyzvednutí.

 

4.6. ZRUŠENÍ, ZMĚNY V OBJEDNÁVKÁCH, NEDOSTAVENÍ SE

4.6.1. Zrušení 
Pro zrušení jakékoliv služby je Uživatel povinnen užít RAPP.

4.6.1.1. Tranfer
Službu transfer lze bezplatně zrušit nejpozději 1 hodinu před časem vyzvednutí. V případě zrušení méně než 1 hodinu před časem vyzvednutí, je služba hrazena v plné výši.
4.6.1.2. Hodinový pronájem s řidičem
Službu hodinového pronájmu lze bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před časem vyzvednutí. V případě zrušení méně než 24 hodinu před časem vyzvednutí, je služba hrazena v plné výši. 
4.6.1.3. Výlet
Službu Výlet lze bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před časem vyzvednutí. V případě zrušení méně než 24 hodinu před časem vyzvednutí, je služba hrazena v plné výši. 
4.6.1.3. Exkurze
Službu Exkurzi lze bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před časem vyzvednutí. V případě zrušení méně než 24 hodinu před časem vyzvednutí, je služba hrazena v plné výši. 

 

4.6.2. Změny
Změny jednotlivých služeb může Uživatel provádět pouze prostřednictvím RAPP. V případě, že vznikne nedoplatek, je Uživatel povinen tento nedoplatek uhradit. Pokud nebude doplatek řádně a včas uhrazen může to mít vliv na uskutečnění konkrétní služby, části objednávky nebo celé objednávky. 

 

4.6.3. Nedostavení se na službu (NO-SHOW)
Pokud uživatel službu nezrušil a nedostaví se na realizaci služby, ztrácí nárok na realizaci služby a služba bude hrazena v plné výši. 

4.6.3.1. Transfer 
Transfer bude označen jako NO-SHOW, pokud se zákazník nedostaví k realizaci služby do 15 minut po objednaném čase vyzvednutí v případě vyzvednutí z běžné adresy. Těchto 15 minut čekání je zdarma. V případě, že místo vyzvednutí bude letiště, autobusové, či vlakové nádraží nebo přístav, je doba k dostavení zákazníka k realizaci služby 60min. Těchto 60 minut čekání je zdarma.
4.6.3.2. Hodinový pronájem s řidičem
Služba Hodinového pronájmu bude označena jako NO-SHOW, pokud se zákazník nedostaví k realizaci služby do doby expirace celkového počtu objednaných hodin od objednaného času a místa. Služba začíná vždy ve zvolené době a místě vyzvednutí bez ohledu na to, zda zákazník bude opožděn nebo se vůbec neukáže.
4.6.3.3. Výlet
Služba výlet bude označena jako NO-SHOW, pokud se zákazník nedostaví k realizaci služby do 15 minut po objednaném čase vyzvednutí v případě vyzvednutí z běžné adresy. Těchto 15 minut čekání je zdarma. V případě, že místo vyzvednutí bude letiště, autobusové, či vlakové nádraží nebo přístav, je doba k dostavení zákazníka k realizaci služby 60min. Těchto 60 minut čekání je zdarma.
4.6.3.4. Exkurze
Služba exkurze bude označena jako NO-SHOW, pokud se zákazník nedostaví k realizaci služby do 15 minut po objednaném čase vyzvednutí v případě vyzvednutí z běžné adresy. Těchto 15 minut čekání je zdarma. 

Výše uvedené body se nepoužijí pouze v případech, kdy se Uživatel nebo pasažér spojí s Poskytovatelem a oznámí zpoždění. Uživateli však bude účtován poplatek dle článku 5. 

 

4.7. CHOVÁNÍ V DOPRAVNÍM PROSTŘEDKU
Při realizaci služby je Uživatel povinen chovat se dle následujících standardů:  

Zákazník je povinen dodržovat veškeré zákony, nařízení a regulace daného státu, chovat se v době realizace služby dle pokynů Poskytovatele. Uživatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména použití bezpečnostních pásů. Během realizace služby je zakázáno otevírat dveře a okna dopravních prostředků, vyhazovat a vystrkovat jakékoliv věci z dopravního prostředku a to včetně jakékoliv části těla. Pokud má zákazník nějaké přání, obrátí se přímo na Poskytovatele. 

Kouření a konzumace jídla je striktně zakázána v průběhu celé realizace služby. 

Pití alkoholických nápojů je povoleno pouze s předchozím souhlasem Poskytovatele, stejně jako jakákoliv manipulace s příslušenstvím či vybavením dopravních prostředků. V případě jakéhokoliv znečištění nebo poškození Uživatelem, je Uživatel povinen uhradit nejen čištění nebo opravu do původního stavu, ale také kompenzaci všech ztracených zakázek Poskytovatele.

 

5. PLATBY A POPLATKY

Platba za služby je stanovena v potvrzovacím e-mailu Revocars. Platba musí být provedena nejpozději 24h před realizací služby, v opačném případě je služba automaticky stornována. Platbu zákazník provádí z uživatelského účtu kliknutím na tlačítko kreditní karty. Následně bude přesměrován na online platební bránu banky ČSOB (Československá obchodní banka, a.s.). Zde může uhradit objednávku online debetní nebo kreditní kartou, jejíž loga jsou vyznačena. Platební brána využívá technologie 3D-Secure a je certifikována dle nejpřísnějších bezpečnostních standardů asociací Visa a MasterCard. Platbu je možné zaslat také bankovním převodem.

V případě spontálních změn Uživatelem v průběhu realizace služby, jako např. prodloužení celkové délky (vzdálenost, počet hodin) může být Uživatelovi naúčtován dodatečný poplatek. V případě, že služba byla kratší, než bylo v původní objednávce, cena zůstává nezměněna. 

 

5.1. EXTRA ČEKACÍ DOBA
Zákazníkovi bude účtována každá započatá minuta čekání navíc, pokud se nedostaví v rámci bezplatné čekací doby, nebo si vyžádal čekání v průběhu realizace. Cena této minuty vychází z hodinové sazby pronájmu v daném městě. Čekání se neúčtuje pro účely občerstvení a vykonání potřeb při realizaci dlouhých transferů, pokud doba čekání nepřekročí 15 minut za 2 hodiny jízdy.  

 

5.2. EXTRA KILOMETRY
Zákazníkovi bude účtován každý km navíc, dle kilometrové sazby města vyzvednutí v případě, že na základě jeho přání byla trasa změněna. Pokud zákazník překročí limit kilometrů ve službě hodinový pronájem, bude mu účtován doplatek v kilometrové sazbě příslušící městu vyzvednutí.

 

5.3. DAŇOVÝ DOKLAD
Daňový doklad je odesílán automaticky po dokončení každé jednotlivé služby, pouze elektronickou formou na e-mail Uživatele.

 

5.4. VOUCHERY
Platnost poukazů, stejně jako výše slevy je určena individuálně. Poukazy nelze kombinovat s jinými poukazy a nelze je směnit za hotovost.

 

5.5. NEPROVEDENÉ PLATBY A UPOMÍNKY
Uskutečněné služby jsou splatné ihned, stejně tak dluhy vzniklé jejich nezaplacením. Zákazník odpovídá za dostatečný zůstatek na kreditní kartě. U dluhů, které vznikly neprovedenou platbou kreditní kartou, bude Revocars účtovat Uživateli vzniklé náklady a zákonný úrok z prodlení a vyhrazuje si právo uplatnit odpovídající manipulační poplatek za incident.  

Za každé připomenutí platby může Revocars účtovat příslušnou pokutu. 

 

5.6. POPLATKY TŘETÍCH STRAN
Poplatky třetích stran jako např. směnný kurz, poplatky za platbu do zahraničí atp. při provádění plateb bankovním převodem, nebo platební kartou hradí Uživatel.

 

6. ODPOVĚDNOST 

6.1. ZA ŠKODY
Revocars neodpovídá za žádnou škodu, újmu či ztrátu, která Uživatelovi v souvislosti s realizací služby vznikne v důsledku jednání Poskytovatele nebo třetích osob. A to ani za žádnou škodu, újmu či ztrátu, která Uživatelovi vznikne v důsledku vlastního jednání či opomenutí, které bylo učiněno v rozporu s Podmínkami.

 

6.2. RAPP 
Revocars nepřijímá žádnou odpovědnost za zajištění přesnosti a úplnosti poskytnutých informací, ani za to, že se dostanou k Uživateli nebo Poskytovateli včas. To se nevztahuje na obsah v Potvrzení rezervace.

Revocars neodpovídá za kvalitu přístupu k RAPP kvůli vyšší moci nebo kvůli událostem, za které neodpovídá, zejména za selhání komunikačních sítí atd. Revocars neposkytuje žádnou záruku, že webové stránky budou fungovat nepřerušovaně nebo bez chyb a že chyby budou opraveny.

 

6.3. TŘETÍ STRANY 
Revocars nenese žádnou odpovědnost za obsah, přesnost, zákonnost a funkčnost webových stránek třetích stran, které odkazují na Revocars prostřednictvím odkazů. Přístup k těmto stránkám prostřednictvím hypertextových odkazů se provádí na riziko uživatele.

 

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. Rozhodné právo
Smlouva a veškeré právní vztahy s ní související a z ní vyplývající, se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.

 

7.2. VYŠŠÍ MOC 
V případě, že nebude Revocars schopen splnit povinnosti vůči Uživateli z důvodu působení okolností vyšší moci, které zahrnují mimo jiné technické, faktické, politické, ekonomické či meteorologické a jiné nepředpokládatelné okolnosti, kterým nebylo možné předejít, je Revocars zproštěn jakékoliv odpovědnosti za negativní důsledky spojené s účinky vyšší moci.

 

7.3. ZMĚNY SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Revocars si vyhrazuje právo změnit tyto Smluvní podmínky, a to kdykoliv a bez předchozí konzultace s Uživateli. Pro každou uzavřenou Smlouvu se použijí Smluvní podmínky platné a účinné v době, kdy byla potvrzena objednávka služeb. 

 

7.4. OCHRANA PŘED PODVODNÝMI TRANSAKCEMI
Z důvodu zajištění vysokého standardu poskytovaných služeb Revocars a v zájmu ochrany před podvodnými transakcemi si Revocars vyhrazuje právo provádět kontroly (ověřování) platebních karet. Z tohoto důvodu můžeme vyžadovat součinnost Uživatele k ověření totožnosti držitele platební karty. Povinnost Revocars zahájit poskytování Služeb se pak odkládá až do okamžiku úspěšného dokončení tohoto ověření. V takovém případě budou finanční prostředky dočasně blokovány v bance Uživatele, a Revocars s nimi po tuto dobu nebude nakládat. 

 

7.5. INFORMACE O CENĚ
Pokud nedojde k rozšíření služby dle bodu 5. je cena uvedená v potvrzení konečná a závazná, vyjma případů zjevné nesprávnosti ve výši ceny služby. V případech zřejmé nesprávnosti si Revocars vyhrazuje právo na okamžité odstoupení od Smlouvy.

 

7.6.ŘEŠENÍ SPORŮ
Pro řešení všech případných sporů mezi Revocars a Uživatelem jsou určeny příslušné soudy České republiky. Místo plnění je Karlovy Vary. 

Před zahájením sporu může Uživatel, pokud se jedná o konečného zákazníka zahájit mimosoudní řešení svého sporu za pomoci České obchodní inspekce (coi.cz) nebo pomocí on-line platformy ODR (ec.europa.eu/consumers/odr). Před uplatněním jakékoli z výše uvedených metod řešení sporů doporučujeme, abyste kontaktovali Revocars přímo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na adrese: revocars.eu/kontakt, kde se pokusíme vyřešit všechny Vaše stížnosti či návrhy.

 

7.7. NEDOSTATEČNOST 
Pokud je některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo obsahují mezery, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti. Strany jsou povinny nahradit neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná ustanovení ustanoveními, která se nejvíce blíží smyslu a ekonomickému účelu a záměru stran.

 

Tyto smluvní podmínky platí ode dne 1.1. 2019 do odvolání.